天玉宫
玄象天玉

《太上玄灵北斗本命延生真经》

昔日太上老君悲悯众生,是故传此经于祖天师,命祖天师宣说此经,普度众生,救济万民。

北方壬癸。水德星君。九皇七元映寿龄。普度众生。救济万民。十方仰天人。北斗九皇大星君。
【净口神咒】
出纳之门,上下有神。吉凶之户,炁津常存。吾今朝礼,一念存真。会集万圣,叩之必闻。急急如律令!
【净心神咒】
天元地元,真一自然。去邪归正,惟思静专。一身之主,万法之先。定而不可测,动而那可言。臣(我)今表里静,引我拜帝前。急急如律令!
【净身神咒】
灵宝祖炁,安慰黄阙[què]。白帝清魂,赤帝定魄。黑帝生炁,青帝养血。黄帝中主,万神敢越。前有朱雀,后有元武。左有青龙,右有白虎。侍(shì)吾之身,元神鼓舞。各安方位,同朝斗府。急急如律令!
【净天地咒】
天地自然,秽(huì)气分散。洞中元虚,晃朗太元。八方威神,使我自然。灵宝符命,普告九天。乾(qián)罗答那,洞罡(gāng)太玄。斩妖缚(fù)邪,度人万千。中山神咒,元始玉文。持诵一遍,却病延年。按行五岳,八海知闻。魔王束首,侍卫我轩(xuān)。凶秽(huì)消散,道炁常存。
【金光神咒】
天地元宗,万炁本根。广修亿劫(jié),证吾神通。三界内外,惟道独尊。体有金光,覆映吾身。视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。受持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。万神朝礼,役(yì)使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。金光速现,覆护真人。

太上玄灵北斗本命延生真经

尔时,太上老君以永寿元年正月七日,在太清境上太极宫中,观见众生亿劫(jié)漂沉,周回生死。或居人道生在中华,或生夷(yí)狄(dí)之中,或生蛮(mán)戎(róng)之内。或富或贵、或贱或贫,暂假因缘,坠(zhuì)于地狱。为无定故,罪业牵缠(chán),魂系阴司,受苦满足。人道将违,生居畜兽之中,或生禽虫之属。转乖人道,难复人身。如此沉沦(lún),不自知觉。为先世迷真之故,受此轮回。
乃以哀悯(mǐn)之心,分身教化,化身下降,至于蜀(shǔ)都。地神涌出,扶一玉局,而作高座。于是老君升玉局座,授与天师,北斗本命经诀,广宣要法,普济众生。是时
老君告天师曰:人身难得,中土难生。假使得生,正法难遇。多迷真道,多入邪宗,多种罪根,多肆(sì)巧诈(zhà),多恣淫(yín)杀,多好群情,多纵贪嗔(chēn),多沉地狱,多失人身。如此等缘,众生不悟,不知正道,迷惑者多。
老君哀见此等众生,故垂教法,为说良缘,令使知道。知身性命,皆凭道生。了悟此因,长生人道,种子不绝,世世为人。不生无道之乡,不断人之根本。更能心修至道,渐入仙宗,永离轮回,超升成道。
老君故示天师妙法,令度天民,归真知命。可以本命之日,修斋(zhāi)设醮(jiào),启祝北斗、三官、五帝、九府、四司。荐(jiàn)福消灾,奏章恳愿。虔(qián)诚献礼,种种香花,时新五果,随世威仪。清净坛(tán)宇,法天象地。或于观宇,或在家庭,随力建功,请行法事。功德深重,不可具陈。念此大圣北斗七元真君名号,当得罪业消除,灾衰洗荡,福寿资命,善果臻(zhēn)身。凡有急难,可以焚香诵经,克期安泰

于是说大圣北斗解厄(è)应验曰:  

大圣北斗七元君,能解三灾厄(è);

大圣北斗七元君,能解四杀厄(è);

大圣北斗七元君,能解五行厄(è);

大圣北斗七元君,能解六害厄(è);

大圣北斗七元君,能解七伤厄(è);

大圣北斗七元君,能解八难厄(è);

大圣北斗七元君,能解九星厄(è);

大圣北斗七元君,能解夫妻厄(è);

大圣北斗七元君,能解男女厄(è);

大圣北斗七元君,能解产生厄(è);

大圣北斗七元君,能解复连厄(è);

大圣北斗七元君,能解疫(yì)疠(lì)厄(è);

大圣北斗七元君,能解疾病厄(è);

大圣北斗七元君,能解精邪厄(è);

大圣北斗七元君,能解虎狼厄(è);

大圣北斗七元君,能解虫蛇厄(è);

大圣北斗七元君,能解劫(jié)贼厄(è);

大圣北斗七元君,能解枷(jiā)棒厄(è);

大圣北斗七元君,能解横(hèng)死厄(è);

大圣北斗七元君,能解咒誓厄(è);

大圣北斗七元君,能解天罗厄(è);

大圣北斗七元君,能解地网厄(è);

大圣北斗七元君,能解刀兵厄(è);

大圣北斗七元君,能解水火厄(è);

大圣北斗七元君,能解一切厄(è)!

于是七元君,大圣善通灵。济度诸厄(è)难,超出苦众生。若有急告者,持诵保安平。尽凭生百福,咸(xian)契(qiè)于五行。三魂得安健,邪魅(mèi)不能停。五方降真炁,万福自来骈(pián)。长生超八难,皆由奉七星。生生身自在,世世保神清。善似光中影,应如谷里声。三元神共护,万圣眼同明。无灾亦无障,永保道心宁。

老君曰:北辰(chén)垂象,而众星拱之。为造化之枢(shū)机,作人神之主宰。宣威三界,统御万灵。判人间善恶之期,司阴府是非之目。五行共禀(bǐng),七政同科。有回死注生之功,有消灾度厄(è)之力。上至帝王,下及庶人,尊卑(bēi)虽则殊途,命分俱无差别。凡夫在世,迷谬(miù)者多,不知身属北斗,命由天府。有灾有患,不知解谢之门;祈(qí)福祈(qí)生,莫晓归依之路。致使魂神被系[jì],祸患来缠(chán)。或重病不痊(quán),或邪妖克害,连年困笃(dǔ),累岁迍邅(zhūn zhān),冢(zhǒng)讼(sòng)徵(zhēng)呼,先亡复连。或上天谴(qiǎn)责,或下鬼诉诬(wū)。若有此危厄(è),如何救解?急须投告北斗,醮(jiào)谢真君,及转真经,认本命真君,方获安泰,以至康荣。更有深妙,不可尽述。凡见北斗真形,顶礼恭敬。

咒曰:天灵节荣,愿保长生。太玄之一,守其真形。五脏神君,各保安宁。急急如律令!

志心朝礼:
北斗第一阳明贪狼太星君,
北斗第二阴精巨门元星君,
北斗第三真人禄(lù)存真星君,
北斗第四玄冥(míng)文曲纽(niǔ)星君,
北斗第五丹元廉(lián)贞(zhēn)纲星君,
北斗第六北极武曲纪星君,
北斗第七天关破军关星君,
北斗第八洞明外辅星君,
北斗第九隐光内弼(bì)星君。
上台虚精开德星君,
中台六淳[chún]司空星君,
下台曲生司禄(lù)星君。
如是真君名号,不可得闻。凡有见闻,能持念者,皆道心深重,宿[sù]有善缘。得闻持诵,其功德力,莫可称量。若正信男女,值此真经,智慧性圆,道心开发,出群迷径,入希夷(yí)门,皈(guī)奉真宗,达生荣界。于三元八节,本命生辰(chén),北斗下日,严置坛(tán)场,转经斋(zhāi)醮(jiào),依仪行道,其福无边。世世生生,不违真性,不入邪见。持经之人,常持诵七元真君所属尊号,善功圆满,亦降吉祥。即说北斗咒曰:
北斗九辰(chén),中天大神。上朝金阙[quē],下覆昆仑。调理纲纪,统制乾坤。大魁(kuí)贪狼,巨门禄(lù)存。文曲廉(lián)贞(zhēn),武曲破军。高上玉皇,紫微帝君。大周法界,细入微尘。何灾不灭,何福不臻(zhēn)。元皇正炁,来合我身。天罡所指,昼夜常轮。某箓(lù)小臣(善信弟子),好道求灵。愿见尊仪,永保长生。三台虚精,六淳曲生。生我养我,护我身形。
魁、“鬼+勺”、“鬼+雚”、“鬼+行”、“鬼+毕”、“鬼+甫”、“鬼+票”(读作:dǒu  sháo  huán  xíng  bì  fǔ  piāo)尊帝急急如律令!
老君曰:凡人性命,五体悉属,本命星官之所主掌。本命神将,本宿[xiù]星官,常垂阴佑(yòu),主持人命,使保天年。凡俗无知,终身不悟。夫本命星官,每岁六度降在人间,降日为本命限期,有南陵使者三千人。北斗真君,七千神将。本命真官降驾,众真悉来拥护,可以消灾忏(chàn)罪。请福延生,随力章醮(jiào),福得增崇。其有本命限期将至,自身不知,不设斋(zhāi)醮(jiào),不修香火,此为轻生迷本。不贵人身,天司夺禄(lù),减算除年,多致夭(yāo)丧。迷误之者,虽遇经诀(jué),怀不信心,毁谤(bàng)真文。如此之人,身谢之后,沦(lún)没三涂,漂沉诸趣,永失人身,深可悲哀,自致斯苦。若本命之日,能修斋(zhāi)醮(jiào),善达天司,一世于本命限期,开转真经,广陈供养,使三生常为男子身,富贵聪明,人中殊胜,其有生身果薄。虽在人中,贫穷下贱,纵知本命,无力修崇。能酌(zhuó)水献花,冥(míng)心望北极,稽(qǐ)首礼拜,念本命真君名号者,亦不虚过。本命限期,皆得延生注福,系系人身。灾厄(è)蠲(juān)除,获福无量。天师欢喜踊(yǒng)跃,作礼赞叹。难可得遇,无上法桥。
老君重告天师曰:世人罪福善恶,皆属天司。忏(chàn)罪消灾,莫越修奉。遇本命生辰(chén),告身中元辰(chén)驿马,削[xuē]落三灾九厄(è),保见今眷(juàn)属安宁。凡有上士,于本命生辰(chén),持此真文者,外伏魔精,内安真性。功沾(zhān)水陆,善及存亡。悔过虔(qián)恭,渐登妙果。重立玄功,证虚无道。乃得圣智圆通,隐显莫测,出有入无,逍遥云际,升入金门,与圣合真,身超三界,永不轮转,寿量无穷,快乐自在。凡有男女,于本命生辰(chén)及诸斋(zhāi)日。清净身心,焚香持此真文,自认北极本命所属星君,随心祷(dǎo)祝,善无不应,灾罪消除。致感万圣千真,俱来卫护。此文所在之处,千真敬礼,万圣护持,魔鬼潜消,精灵伏匿(nì),世有灾殃(yāng),悉皆消灭。是名北斗本命延生经诀,乃修真之径路。得道逍遥,皆因此经;证圣成真,皆因此经;出离生死,皆因此经;保护男女,皆因此经;保命延年,皆得自在。永为身宝,福寿可称。保而敬之,非人勿示。
老君说经将毕,龙鹤天仙来迎,还于玉京。是时天师受得妙法,而作是言:誓愿流行以传善士。若有男女,受持读诵,我当与十戒仙官,所在拥护。于是再拜老君,而说赞曰:
家有北斗经,本命降真灵;
家有北斗经,宅舍得安宁;
家有北斗经,父母保长生。
家有北斗经,诸厌(yàn)化为尘;
家有北斗经,万邪自归正;
家有北斗经,营业得称情;
家有北斗经,阖(hé)门自康健;
家有北斗经,子孙保荣盛;
家有北斗经,五路自通达;
家有北斗经,众恶永消灭;
家有北斗经,六畜保兴生;
家有北斗经,疾病得痊(quán)瘥(chài);
家有北斗经,财物不虚耗;
家有北斗经,横[hèng]事永不起;
家有北斗经,长保亨利贞(zhēn)。
老君曰:善哉(zāi)善哉!汝可宣扬正教,福利无边,普及众生,永沾胜善。天师稽(qǐ)首礼谢,信受奉行。
《太上玄灵北斗本命延生真经》竟。
【完经赞】
中天大圣,北斗玄冥(míng),七元解厄(è)善通灵,集福并延龄。愿见真形,顶礼获康宁。皈(guī)命:
北斗赐(cì)福大星君,南北东西中五斗,中天一十二宫宸(chén),二十八宿[xiù]列方位,九曜(yào)三台保长生。

 

赞(16) 恭喜发财
版权声明:一些,随便搬运;一些,不得搬运。
文章名称:《《太上玄灵北斗本命延生真经》》
文章链接:https://tianyugong.com/beidou/
分享到

道不虚传只在人

黄历查询回到首页

福生无量

支付宝扫一扫

微信扫一扫